O firme

Firma Eco-Global, spol. s r.o. vznikla v roku 1997 a bola zameraná za účelom obchodu a časom sa vyprofilovala na výskumno-vývojovú, kde aktívne pracuje už vyše 6 rokov.

Zameranie spoločnosti:

výskum a vývoj v oblasti spracovania priemyselných odpadov tak, aby mohli byt opätovne použité vo výrobe kovov a poskytovanie služieb v oblasti environmentálnych auditov spoločností.

Preto je aj členom  výskumného vývojového pracoviska   získavania a spracovania surovín (VRP)  na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) www.vrp.sk a www.tuke.sk  a zakladajúcim členom Národnej technologickej platformy pre výrobu, vývoj a inováciu surovín NTPVVIS (Development and Realisation Workplace of RMET), kde je zapojený  a spolupracuje v platforme „Recyklácia a substitúcia“ www.ntpvvis.sk.

Hlavné výskumno vývojové projekty:

 1. Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov so zameraním na  spracovanie  priemyselného a komunálneho odpadu. Jedná sa hlavne o spracovanie  priemyselných odpadov s obsahom železa, Cu, Cr, Zn ,Pb, Al (vysokopecné kaly a prachy,  prachy z aglomerácie, oceliarenské prachy a kaly, červený kal vznikajúci pri výrobe hliníka spracovaním bauxitu tzv. Bayerovým spôsobom, odpady s vyšším obsahom Cu a Cr s dôrazom na čo najúčinnejšiu separáciu obsahu Cu).
 2. Pri komunálnom odpade je to hlavne separácia biologickej zložky z komunálneho odpadu  a následné využitie biologickej zložky ako aj  tuhej zložky na výrobu el. energie a tepla.
 3. Výskum možnosti zmysluplnej likvidácie starých environmentálnych záťaží.
 4. Obnoviteľné zdroje el.energie, výroba el. energie rôznymi spôsobmi  a skúmanie  efektívnosti jednotlivých  spôsobov výroby OZE.

Výskumno vývojová základňa:

1. Poloprevádzková technológia na výrobu vysokopecných peliet:

2. FOTOVOLTIKA – výroba elektrickej energie zo slnečnej energie

 • Inštalovaný výkon 72kWh na streche budovy
 • Zmluva s VSD na 15 rokov a štátnou garanciou výkupnej ceny
 • Minimálna údržba
 • Ekologická prevádzka
 • Dlhá životnosť až 30 rokov

3. SPLYŇOVAČ – výroba elektrickej energie z drevnej štiepky

 • Inštalovaný výkon 50kWh
 • Ekologická prevádzka, ktorá využíva uväznenú energiu slnka, vody a CO2 v celulóze. Celulóza je v kogeneračnom systéme sústavou endotermických a exotermických chemických reakcií premenená na metán, vodík a CO. Vedľajším produktom je tepelná energia, ktorá sa využíva na vykurovanie.

4. Vysokotlaký lis ATM Arno Brik 18 na spracovanie odpadov z ocele, hliníka, medi, bronzu,...

Dosiahnuté výsledky:

 1. Výroba opätovne použiteľnej vysokopecnej pelety overená na poloprevádzke zo zmesi vysokopecných prachov a kalov, z oceliarenských kalov a prachov, prachov z aglomerácie, olejovitých okují za použitia redukčných činidiel (odpadových olejov, emulzií,  dechtov a gudrónov).
 2. Fe koncentrát a následne Fe peleta vyrobená z červeného kalu po odseparovaní  Fe podielu obsiahnutého v červenom kale.
 3. Prototyp malého splyňovača drevnej hmoty a výroba el. energie z drevnej štiepky o výkone 50 kWh.
 4. Výroba OZE  pomocou fotovoltaických panelov o inštalovanom výkone 72 kWh.

Čo plánujeme:

 • Výskum  a vývoj technologického postupu spracovania červeného kalu tak, aby odseparovaný  Fe podiel bol opätovne použiteľný pri výrobe surového železa a ocele a odseparovaný Al podiel pri výrobe hliníka.
 • Výskum a vývoj technologického postupu Cu-prachov s pojivami do pelety alebo brikety, ako vsádzky do šachtovej pece.